راهکار آموزشی

راهکار آموزشی

نظارت و کنترل دانشجویان و کارکنان در چاپ:

  •  پیگیری و بودجه بندی چاپ دانشجویان بر حسب گروه، طبقه یا سطح سال.
  •  تغییر شیوه چاپی دانشجویان با یادآوری و تشویق رفتار مثبت در چاپ.
  •  اختصاص سهمیه به دانشجویان و یا بخش چاپ.
  •  ارائه چاپ برای لپ‌تاپ های بی‌سیم.
  •  پیگیری و بودجه بندی چاپ کارکنان.
  •  گزارش گیری برروی تمامی پرینترها بر اساس دانشجویان، رشته، دپارتمان.
  •  خارج کردن برگه چاپ شده از طریق پین کد و یا کارت شناسایی.