مینروا سرویس گزینه‌ی مشاوره را برای راهنمایی صاحبان مشاغل قبل از هرگونه تغییری در ماشینهای اداری جهت رسیدن به اهداف خود با بالاترین کارایی و کم کردن هزینه ها پیشنهاد می‌نماید. در این گزینه سعی می‌شود بهترین راهکار، متناسب با کسب و کار، شرایط و نیازهای شما پیشنهاد شود و همچنین برخی از تخمین ها و اطلاعات مانند هزینه‌ها، زمان انجام کار، چگونگی پیاده سازی و چگونگی بازگشت سرمایه در اختیار شما قرار می‌گیرد. به طور کلی این راهکار ها به سه دسته‌ی: آموزشی، تجاری و حرفه ای تقسیم می‌شود که بنابر سیاست ها و اهداف مدیران مشاغل شخصی سازی می‌گردد.