نرم افزار

شرکت مینروا سرویس جهت پاسخ به نیاز مشتریانی که هزینه های زیادی را صرف چاپ و تکثیر اسناد می‌کنند راهکار نرم افزار مدیریت چاپ را پیشنهاد می‌کند.

نرم افزار پایه
1- پیگیری اسناد چاپی که چه چیزی توسط چه کسی در حال چاپ است.

2- تغییر رفتار کاربران در چاپ.

3- بیش از 300 گزارش.

4- تخصيص سهميه و بودجه بندی.

5- بالا بردن امنیت در چاپ.

6- ساده کردن چاپ از طریق موبایل و یا BYOD

نرم افزار پیشرفته

1- پیگیری تمامی اسنادی که چاپ، کپی و یا اسکن میشود.

2- فرستادن دستور چاپ و گرفتن خروجی از هر پرینتری که شما میخواهید.

3- امنیت در خروج چاپ

4- احراز هویت با کارت یا Pin code