خدمات به شکل قرارداد کامل که به شش دسته مختلف تقسیم می شود و در طول مدت قرارداد، سرویس رایگان به مشتری ارائه می گردد و مشتری می تواند بسته به نیازها و سیاست های سازمان قرارداد را شخصی سازی نماید. این نوع قرارداد برای سازمان هایی با تعداد ۳۵ الی ۱۰۰۰ عدد دستگاه مناسب و به صرفه می باشد و بسته به نوع قرارداد سرویس دوره ای برای آنها در نظر گرفته میشود.تعداد سرویس های دوره بر اساس حساسیت چاپ از حداقل دو سرویس در سال شروع می‌شود.
سرویس های دوره ای باعث میشوند که از خرابی، قبل از وقوع آن جلوگیری شود،و سبب پایین آمدن خرابی میشود. همچنین در این نوع از قرارداد مشتری می تواند گزارش های مختلفی از دستگاه را دریافت نماید که نشانگر تعداد پرینت های گرفته شده و تعداد دفعات خرابی یک دستگاه میباشد. خدمات ارائه شده در این قرارداد مشابه یک بیمه کامل برای دستگاه است. مینروا سرویس متعهد می شود همه موارد مربوط به سرویس و نگهداری دستگاه و تأمین و تهیه قطعه و مواد مصرفی به جز کاغذ را به عهده داشته باشد.